Email: info@entippos.gr |Τηλ επικοινωνίας: +30 210 2622 586
Αρχική Σελίδα » Τιμοκατάλογος

Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών Απλού Ταχυδρομείου

Από γραμ. 20,1 100,1 150,1 200,1 300,1 400,1 500,1 750,1
Έως γραμ. 100 150 200 300 400 500 750 1000
Άνευ ΦΠΑ 0,35 0,75 0,85 0,95 1,05 1,15 1,45 1,75
Με ΦΠΑ 0,80 0,92 1,05 1,17 1,29 1,41 1,78 2,15


Περιγραφή

Η Εντίππος Post είναι μία Ταχυδρομική υπηρεσία απλού ταχυδρομείου -υπό το καθεστώς Ειδικής Αδείας- για τη διανομή ομαδικών αποστολών ομοειδούς ή μη, προσωποποιημένου ή μη, περιεχομένου εντός Ελλάδος.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει -κατόπιν συνεννόησης- την παραλαβή αποστολών:

Αλληλογραφίας βάρους μέχρι 2 κιλά,

Δέματα βάρους μέχρι 20 κιλά

από τον χώρο του αποστολέα ή σε χώρο της και την παράδοση τους σε διευθύνσεις που έχει δηλώσει ο αποστολέας, με απλή εναπόθεση σε γραμματοκιβώτιο ή υποκατάστατό τους, σε όλη την Ελλάδα και σε προορισμούς εντός πόλης, χερσαίους, νησιωτικούς, απομακρυσμένους και δυσπρόσιτους.


Χρόνος παράδοσης

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι χρόνοι παράδοσης -σε εργάσιμες ημέρες- των αποστολών Απλού Ταχυδρομείου. Τα προτεινόμενα χρονικά όρια δύναται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με την χρονική περίοδο διακίνησης, τον όγκο των αποστολών και τις συνθήκες παράδοσης.

Προορισμοί παράδοσης Εργάσιμες ημέρες παράδοσης
Εντός πόλης 2 - 6
Χερσαίοι προορισμοί 2 - 8
Νησιωτικοί προορισμοί 2 - 8
Απομεκρυσμένοι - Δυσπρόσιτοι προορισμοι 2 - 8


Ασφάλιση αποστολών

Η Εντίππος δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των παρακάτω εγγράφων και ταχυδρομικών αντικειμένων:

Χρήματα – Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Ενεργοποιημένες τραπεζικές κάρτες – Κάρτες Χρόνου Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας – Χρυσό σε οποιαδήποτε μορφή – Ωρολόγια Χρυσά – Κοσμήματα – Πολύτιμοι Λίθοι & Μέταλλα – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Μη Αναπαραγώγιμα Έγγραφα ή Αντικείμενα (πχ Αλληλογραφία/Φίλμ/Βίντεο Προσωπικής Αξίας, Γραμματόσημα, Λαχεία, Αντίκες) – Αλλοιώσιμα Τρόφιμα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εύφλεκτα, Εκρηκτικά & Ραδιενεργά Υλικά – Βιολογικό Υλικό – Μολυσματικές, Διαβρωτικές & Δηλητηριώδεις Ουσίες – Είδη ή μέρη Οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και Γενικά Είδη των οποίων η μεταφορά απαγορεύεται από διεθνείς συμβάσεις ή Οργανισμούς (ΙΑΤΑ, ICAO) ή/και από διατάξεις της Κοινοτικής ή/και Εθνικής νομοθεσίας. Η «NATIONAL SERVICES» δεν υποχρεούται να ελέγξει το περιεχόμενο του υπό διακίνηση αντικειμένου και ο Αποστολέας δηλώνει υπεύθυνα ότι η αποστολή δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα παραπάνω είδη.

Η ασφάλιση των αποστολών -για δηλωμένη υψηλότερη αξία- είναι εφικτή κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Ασφαλιστικών Καλύψεων της και υπόκεινται σε πρόσθετη χρέωση.


Όροι Μεταφοράς

 1. Για την παροχή της υπηρεσίας POST είναι απαραίτητη η υπογραφή σχετικής σύμβασης και αποδοχής των παρόντων όρων και των όρων μεταφοράς.
 2. Σε πελάτες με σταθερή συνεργασία και σύμβαση παρέχεται πίστωση έως 30 ημέρες από την μηνιαία έκδοση τιμολογίου. Η χρέωση είναι πάντα του αποστολέα.
 3. Η Εντίππος θα παραλαμβάνει τις αποστολές από τον πελάτη. Θα λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
  α. Πρέπει να υπάρχουν πλήρη στοιχεία του παραλήπτη (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη με ΤΚ).
  β. Ο πελάτης υποχρεούται να δίνει στη πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο με τα στοιχεία των αποστολών και με τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη καθώς και το βάρος της αποστολής.
  γ. Η καταλληλότητα της συσκευασίας και η αντοχή αυτής είναι ευθύνη του πελάτη.
 4. Η παράδοση των αποστολών γίνεται στην διεύθυνση του παραλήπτη με απλή εναπόθεση.
 5. Η Εντίππος δεν φέρει καμία ευθύνη για πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων της οφειλόμενη σε μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:
  Ανωτέρα βία, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ιδίως έκτακτα γεγονότα, που δεν οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις της επιχείρησης ή των συνεργατών ή προστηθέντων της, των οποίων οι συνέπειες επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία της επιχείρησης.
  Αποδεδειγμένες εγκληματικές ενέργειες στις εγκαταστάσεις ή στα μεταφορικά μέσα, που έχουν σαν αποτέλεσμα την απώλεια, βλάβη ή καταστροφή ταχυδρομικών αντικειμένων στο πλαίσιο των όσων αναφέρονται και αμέσως ανωτέρω.
  Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων από την πλευρά των χρηστών.
  Ενέργειες ή πράξεις που είναι αντίθετες με τους νόμους του Κράτους.
  Μη υλοποίηση της υποχρέωσης της εταιρείας μας εξαιτίας της υπαιτιότητας ή επιθυμίας του πελάτη.
  Αποδεδειγμένα ανυπόστατου αιτήματος.
  Αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του πελάτη ή τρίτου προσώπου (Λανθασμένες κατευθύνσεις-οδηγίες του Αποστολέα ή του Παραλήπτη, ακατάλληλη συσκευασία κοκ).
 6. Κάθε ταχυδρομικό αντικείμενο ζυγίζεται/ογκομετρείται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και επ΄ αυτού του βάρους γίνεται η τιμολόγησή του ανεξαρτήτως από την δήλωση βάρους του αποστολέα. Η χρέωση κάθε αποστολής υπολογίζεται με βάση το μεγαλύτερο βάρος μεταξύ του πραγματικού και ογκομετρικού.

  Σε περίπτωση υπέρβασης ενός ορίου βάρους, ως βάρος της αποστολής για την χρέωση λαμβάνεται το αμέσως επόμενο κλιμάκιο βάρους, δηλαδή θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
  Να τονισθεί ότι η οποιαδήποτε επιπλέον ιδιαιτερότητα διακίνησης σχετική με θέματα όπως η προετοιμασία των αποστολών (πχ: προετοιμασία stickers), καθώς και ενημέρωση του πελάτη για την παράδοση των αποστολών (ιχνηλασιμότητα), ενδέχεται να χρεώνεται πρόσθετα κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη.
 7. Η εν λόγω υπηρεσία Απλού Ταχυδρομείου -καθώς και οι χρεώσεις της- διέπεται από τον Χάρτη Υποχρεώσεων προς Καταναλωτή (Χ.Υ.Κ.) που είναι κατατεθειμένος στην ΕΕΤΤ.

Ο παρών τιμοκατάλογος ισχύει από 1/1/2016   

Για να κατεβάσετε τον τιμοκατάλογο μας πατήστε ΕΔΩ.